fbpx

KokoNainen elämä –

Strategia 2023-2026

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry, strategia hyväksytty kevätkokouksessa 23.4.2023

Rusetin strategia kuvitettuna. Kaikki kuvassa oleva teksti on kirjoitettu auki kuvan alla.

 

TOIMINTA-AJATUS

Edistämme tytöiksi ja naisiksi identifioituvien vammaisten henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti.

VISIO

Voimaantuneet tytöiksi ja naisiksi identifioituvat vammaiset henkilöt toteuttavat omia oikeuksiaan ja unelmiaan yhdenvertaisessa ja esteettömässä Suomessa.

ARVOT

Avoimuus

Toimintakulttuurimme on avointa. Olemme avoimia erilaisille kokemuksille ja näkemyksille. Arvostamme rakentavaa vuoropuhelua. Hyödynnämme palautteita, mielipiteitä ja osaamista toimintamme kehittämisessä. Meitä on helppo lähestyä. Noudatamme tilaisuuksissamme turvallisemman tilan periaatteita.

Ihmisarvo

Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta. Toiminnallamme ja sanavalinnoillamme vältämme tekemästä oletuksia kenenkään elämäntilanteesta, identiteetistä, taustasta, toimintakyvystä tai sukupuolesta. Jokainen määrittelee itse itsensä ja oman kokemuksensa. Arvostamme ja kunnioitamme jokaisen ihmisyyttä. Vaikutamme siihen, että kaikilla tytöiksi ja naiseksi identifioituvilla vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja voimaantua.

Innovatiivisuus

Olemme luovasti ajan hermolla. Kehitymme jatkuvasti ja vahvistamme osaamistamme toisiltamme oppien.

Rohkeus

Toimintamme on ennakkoluulotonta ja pelotonta. Uskallamme nostaa vaikeatkin asiat keskusteluun. Kokemuksemme perusteella tuomme rohkeasti esiin asiantuntemuksemme ja herätämme yhteiskunnallista keskustelua. Tartumme nopeasti haasteisiin ja uskallamme kokeilla uutta. Opimme virheistämme.

Sukupuolisensitiivisyys

Olemme herkkiä huomioimaan naiseuden vaikutukset. Vastustamme moniperusteista syrjintää. Vältämme turhaa sukupuolittamista sanavalinnoissamme.

 

STRATEGISET TAVOITTEET

 

1. Rusetti – Vahva naiserityinen voimaannuttaja

Rusetti korostaa tytöiksi ja naisiksi identifioituvien vammaisten henkilöiden (myöh. vammaiset naiset) voimaantumista ja omien oikeuksien sekä unelmien toteuttamista.

Vammaisella naisella on oltava mahdollisuudet käyttää omia oikeuksiaan ja toteuttaa omia unelmiaan elämänkaaren eri vaiheissa. Kannustamme jäseniämme iloiseen, aktiiviseen ja yhdenvertaiseen naisen elämään.

Rusetti haluaa edistää jäsentensä omien oikeuksien tiedostamista ja voimaantumista. Toiminnallamme annamme vertaistukea voimaantumiseen ja oman elämän haltuunottoon eli vastuullistumiseen. Vahvistamme kollektiivista solidaarisuutta.

Vahvistamme vammaisia naisia omanarvontunnon terveeseen kasvamiseen. Tuemme heitä tuomaan aktiivisesti esille omanlaisensa elämän ja elämisen arvokkuutta sekä arvojaan. Kannustamme hankkimaan monialaisen koulutuksen omien vahvuuksien ja mieltymysten mukaisesti.

Rohkaisemme eri ikäisiä vammaisia naisia tulemaan näkyviksi kaikilla areenoilla – niin mediassa, tieteessä, taiteessa, perhe-elämässä kuin politiikassa jne. Vammaisten naisten tulee pyrkiä sinne missä näkyy, kuuluu ja tapahtuu.

2. Rusetti – Rohkea yhteiskunnallinen vaikuttaja

Rusetti vaikuttaa yhteiskunnassa vallitseviin naiskäsityksiin ja nostaa esille sen, että vammaiset tytöt ja naiset ovat myös tyttöjä ja naisia eivätkä vain vammaisia henkilöitä.

Tytöiksi ja naisiksi identifioituvia vammaisia henkilöitä syrjitään sukupuolen ja vammaisuuden lisäksi esimerkiksi seksuaalisen suuntautuneisuuden, iän, etnisen alkuperän ja yhteiskuntaluokan perusteella. Toimimme kaikenlaisen eriarvoisuuden vähentämiseksi vastustamalla syrjintää, ajamalla sukupuolten tasa-arvoa sekä puolustamalla vammaisten naisten ihmisoikeuksia. Vastustamme uhkakuvia luovaa anti-gender-ideologiaa.

Vammaisille naisille tarjottujen palvelujen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia eri ikäkausina ja eri elämäntilanteissa. Asianmukaiset palvelut helpottavat elämää vamman kanssa sekä mahdollistavat sen, että vammaiset naiset voivat olla osallisina yhteiskunnassa yhtä hyvin kuin samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, samaan ikäryhmään kuuluvat vammattomat naiset.

Kaikkia palveluja ja tukitoimia ei voida riittävässä määrin järjestää vammaisille yleislainsäädännön nojalla siten, että yhdenvertaisuus vammattomiin naisiin nähden toteutuu. Tarvitaan myös vammaispalvelulain mukaisia erityispalveluja. Rusetti edistää näiden erityispalvelujen yhdenvertaista saatavuutta.

Rusetti herättää keskustelua ja laatii kannanottoja myös vammaisten naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä seksuaalikasvatukseen liittyvistä kysymyksistä. Yhdistys toimii myös väkivallan ehkäisyyn ja tukeen liittyvien palvelujen puolesta, koska näiden järjestämisessä on vielä merkittäviä puutteita ja esteitä suhteessa vammattomiin naisiin.

Rusetti toimii laajasti yhteistyössä eri järjestöjen ja verkostojen kanssa. Vammaisten naisten oikeudet tulee valtavirtaistaa ts. ottaa järjestelmällisesti huomioon kansallisissa palvelustrategioissa ja palvelujen järjestämistapoja suunniteltaessa.

Toimimme nais- ja vammaisliikkeiden kanssa yhteistyössä. Rusetin on tärkeää profiloitua osaksi sekä naisliikettä että vammaisliikettä. Rusetin tavoitteena on lisätä asiantuntemusta vammaisten naisten erityiskysymyksistä − naisliikkeelle osaamista vammaisuudesta ja vammaisliikkeelle osaamista naiserityisyydestä. Keskeinen tavoitteemme on myös nostaa vammaisten naisasiat naisliikkeen jaetuksi teemaksi ja huolenaiheeksi.

3. Rusetti – Vetovoimainen ylisukupolvinen yhteisö

Rusetti on kaikkien tytöiksi ja naisiksi identifioituvien vammaisten henkilöiden (myöh. vammaiset naiset) oma yhteisö, jossa hyödynnetään ylisukupolvista toimintaa ja tuetaan eri ikäisiä yhteisön jäseniä. Haluamme olla yhteisö, jossa eri-ikäiset vammaiset naiset oppivat toinen toisiltaan. Yhteisö on turvallinen ja siihen on helppo tulla. Rusetti on vetovoimainen yhteisö, jossa innostetaan vammaisia naisia osallistumaan monipuoliseen toimintaan. Rusetti puuttuu rohkeasti vammaisia naisia koskeviin haasteisiin. Hyvä henki ja yhdessä tekeminen lisäävät positiivista näkyvyyttä.

Etä- ja hybriditoiminta on varteenotettava toimintamuoto. Yhdistyksen viestintä ja markkinointi on ammattimaista ja säännöllistä.