fbpx

Yhdistyksen säännöt

  Voimassa olevat säännöt: 29.1.2024

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry. Yhdistys on hyväksytty Yhdistysrekisteriin 23.3.2016. Kotipaikka on Helsinki ja yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistys on suomenkielinen, mutta se voi käyttää toiminnassaan myös ruotsin ja englannin kieltä.

Yhdistys käyttää kansainvälisissä asioissa ruotsin kielistä nimeä Finska föreningen avkvinnor med funktionsnedsättning – Rosett ja englannin kielistä nimeä The Finnish association of women with disabilities – Rosette.

2 § Toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tytöiksi ja naisiksi identifioituvien vammaisten henkilöiden (myöhemmin ”Vammaiset naiset”) hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Yhdistys edistää Vammaisten naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. kannustaa Vammaisia naisia pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja voimaannuttaa heitä löytämään oman naiseutensa;
  2. innostaa Vammaisia naisia löytämään mahdollisuuksia aktiiviseen elämään ja toteuttamaan omia unelmiaan;
  3. järjestää kummi- ja vertaistoimintaa Vammaisille naisille;
  4. järjestää yksin tai yhteistyössä muiden kanssa koulutuksia, tapahtumia sekä seminaareja, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan;
  5. tuottaa Vammaisten naisten hyvinvointia ja unelmien toteuttamista käsitteleviä julkaisuja ja kirjoituksia sekä muuta alan materiaalia;
  6. on yhteydessä kansallisiin ja kansainvälisiin naisten verkostoihin;
  7. osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun;
  8. tukee Vammaisten naisten liikuntamahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa; sekä
  9. hankkii varoja toimintaansa varten vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanemalla varainkeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää pienimuotoista myyntiä sekä ryhtyä muihinkin samantapaisiin yhdistyksentarkoitusta tukeviin toimenpiteisiin yhdistyslain 5§:n mukaisesti.

JÄSENET

4 § Jäsenet

  1. Varsinaiset jäsenet
   Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä tytöiksi ja naisiksi identifioituvat vammaiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
  1. Kannatusjäsenet
   Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

5 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kokouskutsu sähköpostilla jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitetta, kokouskutsu toimitetaan kyseiselle jäsenelle joko tekstiviestinä tai kirjeitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien, viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan äänestyksen tulos ratkaistaan arvalla.

Yhdistyksen kokouksissa 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus. Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta ja etäosallistumisen tavasta mainitaan kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokous voidaan järjestää hallituksen päätöksellä ilman kokouspaikkaa siten, että kokoukseen osallistujat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Osallistujalla on oikeusosallistua yhdistyksen kokoukseen vain tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla, jos hän on ilmoittanut osallistuvansa näin ja kutsussa on mainittu ilmoitettavan osallistumistavan sitovuudesta.

6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunto.
  2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
  3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta.
  4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
  5. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle.
  2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
  3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
  4. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  5. Valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
  6. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
   a. varsinainen jäsen
   b. kannatusjäsen, henkilö
   c. kannatusjäsen, yhdistys tai yhteisö
  7. Päätetään hallituksen palkkioista ja yhdistyksen matkakorvauksista.
  8. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
  9. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

YHDISTYKSEN HALLITUS

7 § Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä 4–10 jäsentä. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen jäsententoimikausi kestää kaksi kalenterivuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna, ensin arvalla ja sitten vuorollaan hallituksesta eroaa puolet jäsenistä. Yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava Vammaisia naisia.

Puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja voi toimia enintään kolme toimikautta yhtämittaisesti. Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Samassa kokouksessahallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt joko keskuudestaan tai sen ulkopuolisista henkilöistä.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan tarvittaessa jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen seuraavassa varsinaisessa kokouksessa uusi jäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä kokouksenpuheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa. Hallituksen kokoukset voidaan myös pitää reaaliaikaisten tietoliikenneyhteyksien ja teknisten apuvälineiden avulla.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

  1. johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen mukaisesti;
  2. toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi;
  3. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;
  4. hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokoustenohjeet ja päätökset;
  5. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty;
  6. laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä toimittaa ne tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta;
  7. laatia vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten;
  8. kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous sekä valmistella ja antaa lausunnot kokouksessa esitettävistä asioista;
  9. hyväksyä jäsenet;
  10. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen täydellinen nimi, syntymäaika, kotipaikka ja postiosoite;
  11. nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokouksen sekä hallituksen antamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle;
  12. edustaa yhdistystä; sekä
  13. valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.

9 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaanmerkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän

  1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut; tai
  2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
  3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Ennen päätöksentekoa henkilölle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Hallitus voi katsoa jäseneneronneeksi yhdistyksestä, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan jäsenmaksuvuoden joulukuun 1. päivään mennessä.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai hallituksen määräämähenkilö yksin.

11 § Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

12 § Yhdistyksen sääntöjen muutos

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.

13 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys.

Yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytetään sen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Säännöt tulevat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.