fbpx

Yhdistyksen säännöt

Voimassa olevat säännöt: 09.04.2021

NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry. Yhdistys on hyväksytty Yhdistysrekisteriin 23.3.2016. Kotipaikka on Helsinki ja yhdistyksen toiminta-alueena on koko Suomi.

2§ Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vammaisten tyttöjen ja naisten sekä naiseksi identifioituvien vammaisten henkilöiden hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. Yhdistys edistää naisten osallisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti.

3§ Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;

 1. kannustaa vammaisia tyttöjä ja naisia ja naiseksi identifioituvia vammaisia henkilöitä pitämään huolta omasta hyvinvoinnista ja voimaannuttaa heitä löytämään oman naiseutensa;
 2. innostaa vammaisia tyttöjä ja naisia sekä naiseksi identifioituvia vammaisia henkilöitä löytämään mahdollisuuksia aktiiviseen elämään ja toteuttamaan omia unelmiaan;
 3. järjestää kummi- ja vertaistoimintaa vammaisille tytöille ja naisille sekä naiseksi identifioituville vammaisille henkilöille;
 4. järjestää yksin tai yhteistyössä muiden kanssa koulutusta, esitelmätilaisuuksia, konferensseja sekä seminaareja, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan;
 5. tuottaa vammaisten tyttöjen ja naisten sekä naiseksi identifioituvien vammaisten henkilöiden hyvinvointia ja unelmien toteuttamista käsitteleviä julkaisuja ja kirjoituksia sekä muuta alan materiaalia;
 6. on yhteydessä kansallisiin ja kansainvälisiin vammaisten ja valtavirtanaisten verkostoihin;
 7. osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun;
 8. edistää vammaisten urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa; sekä
 9. hankkii varoja toimintaansa varten vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanemalla varainkeräyksiä, arpajaisia ja maksullisia tilaisuuksia.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä järjestää pienimuotoista myyntiä sekä ryhtyä muihinkin samantapaisiin yhdistyksen tarkoitusta tukeviin toimenpiteisiin yhdistyslain 5§:n mukaisesti.

JÄSENET

4§ Jäsenet
Varsinaiset jäsenet:
Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä vammaiset tytöt ja naiset sekä naiseksi identifioituvat vammaiset henkilöt. Yhdistykseen voivat kuulua myös valtavirtaan kuuluvat tytöt, naiset ja naiseksi identifioituvat henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Kannatusjäsenet:
Kannatusjäseneksi voi liittyä kuka tahansa, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

Kannatusyhteisöjäsenet:
Kannatusyhteisöjäseneksi voi liittyä mikä tahansa Suomessa rekisteröity oikeushenkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoituksen toteutumista.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet.

Yhdistyksen jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsentyyppien osalta. Mikäli jäsen on kahden vuoden ajan jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta, hallitus voi päättää hänen erottamisestaan.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

5§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kokouskutsu sähköpostilla jäsenten yhdistykselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.

Mikäli jäsen ei ole ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitetta, kokouskutsu toimitetaan kyseiselle jäsenelle joko tekstiviestinä tai kirjeitse jäsenen yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt ja vaaleissa arpa.

Yhdistyksen kokouksissa on äänivalta ainoastaan yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Muilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokoukset avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jonka jälkeen puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja.

6§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.

Kokouksiin voi osallistua etäyhteyksien avulla ilmoittamalla siitä hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunto.
 2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
 5. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä seuraavalle kalenterivuodelle.
 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
 4. Valitaan hallituksen jäsenet.
 5. Valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi varatilin- tai
  toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 6. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.
 7. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten sekä kannattajayhteisön jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 8. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
 9. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireellisiksi 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

YHDISTYKSEN HALLITUS

7§ Hallituksen kokoonpano
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä. Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää kaksi kalenterivuotta, kuitenkin siten, että kunakin vuonna, ensin arvalla ja sitten vuorollaan hallituksesta eroaa puolet jäsenistä.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina. Varapuheenjohtajan toimikausi on sääntöjen voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtajien peräkkäiset toimikaudet ovat korkeintaan neljä vuotta.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kantaja vaaleissa arpa. Hallituksen kokoukset voidaan myös pitää etäyhteyksien avulla.

8§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoituksen mukaisesti;
 2. toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi;
 3. panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset;
 4. hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet ja päätökset;
 5. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty;
 6. laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta;
 7. laatia vuosikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten;
 8. kutsua koolle yhdistyksen vuosikokous sekä valmistella ja antaa lausunnot kokouksessa esitettävistä asioista;
 9. hyväksyä jäsenet;
 10. pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen täydellinen nimi, syntymäaika, kotipaikka ja postiosoite;
 11. nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokouksen sekä hallituksen antamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle;
 12. edustaa yhdistystä; sekä
 13. valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.

9§ Yhdistyksestä eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen määräämä henkilö yksin.

11§ Yhdistyksen tilikausi
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

12§ Yhdistyksen sääntöjen muutos
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.

13§ Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös
yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys.

Yhdistyksen jäljelle jääneet varat käytetään sen tarkoitusperien edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

VOIMAANTULOSÄÄNTÖ

Säännöt tulevat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.