fbpx

Apuvälineasetus, muutostarpeet

elo 31, 2022

Sosiaali- ja terveysministeriö
Toimintakyky yksikkö
mika.valimaa@kynnys.fi

Kannantotto 31.8.2022

APUVÄLINEASETUS, MUUTOSTARPEET – YHDISTYKSEN HUOMIOT

 

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry on perustettu vuona 2016 edistämään kaikkien vammaisten tyttöjen, naisten ja naiseksi itsensä identifioituvien hyvinvointia, unelmien toteutumista ja voimaantumista. Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomessa on laskennallisesti noin 440 000 eritavoin vammaista tai pitkäaikaissairaista naista, jotka tarvitsevat moninaista tukea.

Kolme keskeisintä muutostarvetta apuvälineasetukseen:

1. Lain kielessä tulisi puhua kuntoutujasta potilaan sijaista. Myös termi asiakas on hyväksyttävä. Päivitetty termi on samassa linjassa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden oppaan sekä tulevan lääkinnällisen kuntoutumisen ohjautumisen oppaan kanssa.

2. Asetukseen tulisi kirjata apuvälinettä koskeva palveluprosessi, jotta mahdollistetaan yhdenvertaiset apuvälineiden saatavuus asuinpaikkakunnasta riippumatta. Asetukseen tulisi myös kirjata luovutus-/hankinta-aika. Tällä hetkellä monet asiakkaat joutuvat odottamaan heille sujuvan arjen ja itsenäisen toimintakyvyn kannalta elintärkeän apuvälineen saamista kohtuuttoman pitkiä aikoja. Puhutaan useista kuukausista ja lähes vuoden mittaisista ajoista. Apuväline tulisi toimittaa asiakkaalle arvion jälkeen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 3 kk apuvälineen hankintapäätöksestä. Myös apuvälineen korjaukseen ja huoltoon liittyvä aika tulisi kirjata asetustasolle. Tällä hetkellä pitkät hankinta-, huolto- ja korjausajat tulevat osallisuuden esteeksi mm. asiakkaan opiskelulle, työssä käynnille ja itsenäiselle elämälle. Saattaa syntyä tilanne, jossa julkinen terveydenhuolto asettuu henkilön työssäkäynnin esteeksi ja esiin nousee ansionmenetys kysymys. Kuka korvaa asiakkaan ansionmenetyksen siltä ajalta, kun apuväline ei ole käytettävissä. Lisäksi asetuksessa tulisi huomioida asiakkaan oikeus saada kirjallinen päätös apuvälineestä, jolloin varmistetaan asiakkaan oikeusturvan toteutuminen mm. mahdollisissa kielteisissä päätöksissä.

3. Asetuksessa tulee tarkemmin huomioida apuvälinettä tarvitsevan henkilön tosiasiallinen kuuleminen ja yksilölliset ratkaisut valintaa tehtäessä. Hyvin valittu apuväline luo säästöjä muualla yhteiskunnan palveluissa ja lisää apuvälinettä tarvitsevan henkilön osallisuuden oikeutta sekä luo mahdollisuuden itsenäiseen ja oman näköiseen elämään (mm. opiskelu, työelämä, perheen perustaminen, harrastaminen, sosiaaliset suhteet). Osallisuuden tukeminen on kirjattu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksia koskien. Edellä mainittu yleissopimus tulee huomioida kokonaisuudessaan kirjauksia tehtäessä.

 

Helsingissä 31.8.2022

 

Marja Pihnala, puheenjohtaja
Anni Täckman, projektipäällikkö

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry

Lisätietoja: Anni Täckman